Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
zmiany-klimatu

Jak zmiany klimatu wpływają na rolnictwo i sektor finansowy: Nowe podejście analityczne

Zmieniający się klimat stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie. Od kondycji upraw po rentowność gospodarstw rolniczych, aż po stabilność instytucji finansowych – wszystko to coraz bardziej zależy od niestabilnych warunków atmosferycznych. Aby lepiej zrozumieć i przewidywać ryzyko klimatyczne w rolnictwie, naukowcy z Szkoły Globalnej Polityki i Strategii w San Diego, działającej przy Uniwersytecie Kalifornijskim, opracowali innowacyjne narzędzie analityczne.

Przykład Brazylii

Badacze oparli swoje analizy na Brazylii, kraju, który w znacznym stopniu polega na rolnictwie i często doświadcza skrajnych warunków pogodowych. W pierwszym etapie projektu przeanalizowano dane z lat 1991-2020 dotyczące temperatury i opadów deszczu. Na ich podstawie oszacowano ryzyko klimatyczne na kolejne dekady, biorąc pod uwagę trend przewidywanych zmian.

Według prognoz, północno-wschodnia część Brazylii może spodziewać się silniejszych opadów deszczu zimą i suchszych miesięcy letnich. W centrum kraju przewiduje się natomiast wzrost średniej temperatury powietrza, wymagający zmiany strategii upraw.

Wpływ klimatu na produkcję rolno-spożywczą

Kolejny etap analizy skupił się na zyskach z produkcji rolnej. Badacze zestawili roczne dane dotyczące produktywności i dochodów z ponad 5 tysięcy samorządów z historycznymi danymi pogodowymi.

Modele analityczne uwzględniały różne typy upraw, takie jak kukurydza, soja i sorgo, oraz przewidywały produktywność i zyski w zależności od warunków atmosferycznych. Wyniki wskazały, że zmiany pogodowe w ciągu ostatnich trzech dekad wyjaśniają większość zmian w produkcji rolnej i osiągniętych zyskach.

Ryzyko dla sektora finansowego

Ostatni etap analizy z kolei odnosił się do ryzyka klimatycznego na instytucje finansowe wspierające rolnictwo. Badania przeprowadzono w regionie Bahia, gdzie istnieje zróżnicowanie między dużymi, nowoczesnymi gospodarstwami rolnymi a małymi, lokalnymi farmerami.

Okazało się, że wzrost średniej temperatury jest silnie skorelowany z ryzykiem zalegania ze spłatami pożyczek. Vertigo, szczegółowa analiza danych, ujawniła subtelne niuanse, które mogą być kluczowe dla strategii finansowania rolnictwa w obliczu zmian klimatycznych.

Nowe podejście statystyczne do przewidywania ryzyka klimatycznego

Nowe podejście statystyczne opracowane przez naukowców z Kalifornii kładzie szczególny nacisk na zrozumienie, jak zmiany pogodowe wpływają na przyszłość rolnictwa. Poprzez wykorzystanie wcześniejszych danych, model ten generuje prognozy dotyczące produktywności, zysków i ryzyka finansowego związanego z rolnictwem na przyszłe lata. To innowacyjne narzędzie pozwala na opracowanie prognoz dla różnych typów upraw oraz na różnych skalach – od lokalnej po krajową.

W przypadku Brazylii, model ten przewiduje, że w ciągu następnych 25 lat odchylenia od normalnej produkcyjności i zysków będą większe niż w poprzednich 30 latach, chociaż średnie wartości nie ulegną zasadniczej zmianie. Jednak przynajmniej jeden rok w każdej ćwierciwieczu przyniesie wyraźnie niższe zbiory i dochody. W międzyczasie spodziewane jest także wzrost ryzyka związane z niespłacaniem kredytów, co jest istotnym sygnałem dla krajowego sektora bankowego.

Budowanie globalnej odporności

Rolnictwo jest kluczowym elementem łączącym zmiany klimatyczne z dobrobytem społeczeństwa. W żadnym innym sektorze zmiany pogodowe nie mają takiego wpływu na ekonomię i bezpieczeństwo żywnościowe. Jednakże, zależności te nie są jednoznaczne. Zrozumienie, w jaki sposób ryzyko klimatyczne oddziałuje na różne aspekty gospodarki rolnej, włączając w to finansowanie, jest kluczowe dla opracowania skutecznych strategii adaptacyjnych.

Według autorów modelu, to nowatorskie podejście może poprawić ocenę adaptacyjnych możliwości krajów i regionów.

Praca naukowców z Kalifornii pokazuje, że szczegółowa analiza historycznych danych meteorologicznych za pomocą narzędzi statystycznych może być kluczowym elementem w przewidywaniu przyszłych scenariuszy klimatycznych. Dla decydentów politycznych, sektora finansowego i samych rolników, zdobycie kompleksowych danych klimatycznych powinno być dzisiaj priorytetem. Takie informacje pozwalają na formułowanie bardziej skutecznych strategii adaptacyjnych, a także umożliwiają bankom lepszą ocenę ryzyka związanego z udzielaniem kredytów rolniczych. Statystyka staje się zatem kluczowym narzędziem łączącym meteorologię z gospodarką, co jest niezbędne w erze coraz częstszych i bardziej zaskakujących zjawisk klimatycznych.