Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
dym komin smog

Jaki filtr najlepiej chroni przed smogiem?

Smog /z ang. Smoke (dym) + Fog (mgła)/  to zjawisko atmosferyczne o nienaturalnym pochodzeniu, powstałe w wyniku wymieszania się powietrza z dymem i spalinami.

Ze względu na źródła oraz wynikający z nich skład wyróżnia się dwa typy smogu;

smog typu londyńskiego – powstaje głównie na skutek spalania węgla i innych paliw stałych. Składa się przede wszystkim z tlenków: siarki, węgla i azotu wymieszanych z pyłami zawieszonymi i sadzą oraz substancjami stałymi, czyli pyłami zawieszonymi. Występuje najczęściej w sezonie grzewczym,  od października do marca.

smog typu Los Angeles – zwany także fotochemicznym. Powstaje na skutek dużego ruchu ulicznego. Charakteryzuje go brunatna mgła, widoczna nad miastami podczas gorącej, słonecznej pogody. W takich warunkach (gorąco i bezwietrznie) tlenki azotu i węglowodory obecne w spalinach samochodowych reagują na światło tworząc silne utleniacze (m.in. trujący ozon), formaldehyd, acetaldehyd, PAN oraz nadtlenek wodoru. Występuje najczęściej w miesiącach letnich (czerwiec – wrzesień).

W Polsce wstępują oba typy smogu, przy czym smog typu Los Angeles głównie w większych miastach lub przy bardzo uczęszczanych węzłach komunikacyjnych. Na smog typu londyńskiego narażone są wszystkie, nawet najmniejsze miejscowości, zwłaszcza jeżeli ich położenie (np. w dolinach) sprzyja gromadzeniu się dymów i pyłów.

Z punktu widzenia wpływu smogu na zdrowie czlowieka najważniejsze są trzy jego elementy, z których należy oczyścić powietrze, które wdychamy.

PM 10 – Pył zawieszony o średnicy pojedynczej cząstki mniejszej niż 10 μm mikrometrów (czyli ok. jednej dziesiątej grubości ludzkiego włosa), który może docierać do górnych dróg oddechowych i płuc i tam czynić największe szkody podnosząc ryzyko chorób układu oddechowego i powodując m.in. świszczący oddech, ataki kaszlu i astmy, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a także ostre zapalenie oskrzeli. Pośrednio może zwiększać ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu.

PM 2,5 – Pył zawieszony o średnicy pojedynczej cząstki mniejszej niż 2,5 μm mikrometrów. Te cząstki mogą docierać nie tylko do płuc, ale również do krwi. Pyły o średnicy 0,1 μm mikrometra przenikają także poprzez barierę łożyskowo-naczyniową do płodu. Generalnie, drobniejsze ziarna pyłu zawieszonego, łatwiej wnikające do wnętrza organizmu, są bardziej niebezpieczne dla zdrowia i życia niż te większe. Według  WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) PM 2,5 jest najbardziej szkodliwym spośród zanieczyszczeń atmosferycznych, a długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem życia przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej o ponad 8 miesięcy.

Benzo[a]piren – Dwa organiczne związki chemiczne z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren gromadzi się w organizmie i może powodować raka, upośledzać płodność i działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) już w 1987 roku określiła BaP jako główny ludzki kancerogen. Nośnikiem benzo(a)piranu w powietrzu jest pył, dlatego jego szkodliwe oddziaływanie jest ściśle związane z oddziaływaniem pyłu oraz jego specyficznymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Oczyszczenie domowego powietrza ze smogu wymaga zastosowania odpowiednich filtrów. Szczęśliwie pomimo różnych źródeł powstawania i różnego składu oba typu smogu mogą być zwalczane przy pomocy tych samych filtrów.

Najskuteczniejszym opcją jest zestaw filtr HEPA plus filtr węglowy.

Filtr w technologii HEPA zatrzymuje 99,97% cząstek o rozmiarze większym lub równym 0,3 mikrona (μm). Technologia HEPA najlepiej radzi sobie z cząsteczkami większymi od 0,3 µm, ale wykazuje też wysoką skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń, które są mniejsze od 0,3 µm i większe lub równe 0,1 µm. Bez problemu wyłapie pyły zawieszone PM 10 oraz PM 2,5, jak również przyczepiony do nich benzo[a]piren.

Z kolei filtr węglowy oczyści nasze powietrze z zapachów i nieczystości w formie gazowej, tak małych, że cząsteczki nie zachowują się już jak ciała stałe, a jak gaz.

Zastosowanie obu tych filtrów skutecznie uwalani nasze mieszkanie od smogu i zdecydowanie poprawi jakość powietrza, którym oddychamy.