Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! Contact icon 1 Contact icon 2
grill

Będzie obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy dom

Walka z zanieczyszczeniem powietrza przybiera na sile, tym bardziej, że smog zamiast ustępować wzrasta. W konsekwencji, w tym roku właściciele domów zobowiązani są złożyć deklarację odnośnie tego, czym je ogrzewają. Ma to pomóc w stworzeniu mapy zanieczyszczeń.

Czym jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, w skrócie CEEB, to nowa komórka organizacyjna, która zawierać będzie informacje dotyczące nie tylko systemu grzewczego w danym lokalu, ale także stan zanieczyszczeń pochodzących z kontroli kominów. W jej zasobach mają się znaleźć także dane na temat gospodarowania odpadami, nieczystościami płynnymi, rozliczenia premii termomodernizacyjnych i korzystania z pomocy społecznej. W uzasadnieniu projektu powstania CEEB była mowa o jego głównych celach, w tym m.in.. przeciwdziałanie możliwości defraudacji środków finansowych.

Kto będzie miał wgląd do CEEB?

W art. 27d ust. 1 ustanawia się regulacje dotyczące udostępniania danych z CEEB – w zakresie realizowanych zadań, następującym podmiotom: organom Inspekcji Ochrony Środowiska, organom nadzoru budowlanego, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, instytutom badawczym, uczelniom wyższym, ministrowi właściwemu do spraw środowiska, ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, organom Krajowej Administracji Skarbowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gminnym i miejskim ośrodkom pomocy społecznej, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta, starostom, sejmikom województwa, marszałkom województwa, wojewodom, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, organom lub innym podmiotom udzielającym ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania: przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych; odnawialnych źródeł energii, o których w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.”

Mapa sposobów ogrzewania domów

Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku nakładają na właścicieli domów obowiązek zgłoszenia, czym je ogrzewają. Ma to pomóc w walce ze smogiem. Ewidencja CEEB będzie tworzona latami od 2021 do 2023. W sierpniu 2023 projekt ma zostać rozliczony. W pierwszym etapie będą zbierane wspomniane wyżej deklaracje od samych właścicieli, którzy po ogłoszeniu komunikatu przez ministra właściwego ds. budownictwa, będą mieli aż 12 miesięcy na przesłanie elektronicznego formularza informacyjnego.  W przypadku zaś nowych budynków, trzeba będzie poinformować o użytkowanym źródle ogrzewania w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.

Ewidencja będzie również na bieżąco uzupełniana np. przez kominiarzy, którzy przeprowadzają okresowe przeglądy w budynkach” – mówiła Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Na podstawie deklaracji właścicieli oraz niezależnych badań, w tym opinii kominiarzy, ma powstać mapa zanieczyszczeń, która pomoże lepiej walczyć ze smogiem, a tym samym wydatkować środki pomocowe np. na wymianę pieców – „kopciuchów”. Pozostaje pytanie, czy takie działanie ma w ogóle sens i pomoże w walce ze smogiem? Czy nie dojdzie do nadużyć i oszustw w deklaracjach? Na odpowiedź na te i podobne pytania przyjdzie nam poczekać do sierpnia 2023, kiedy planowane jest rozliczenie projektu.